تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های محصولات Himel

کلید هوایی هیمل

Himel Air Circuit Breaker

گواهینامه هیمل Himel HDW3_1600_33_107809

Himel HDW3_1600

گواهینامه هیمل Himel HDW3_1600_3315373_01A

Himel HDW3_1600_01A

گواهینامه هیمل Himel HDW3_2000_33_107824

Himel HDW3_2000

گواهینامه هیمل Himel HDW3_2000_3315374_01A

Himel HDW3_2000_01A

گواهینامه هیمل Himel HDW3_3200_3315375_01A

Himel HDW3_3200_01A

گواهینامه هیمل Himel HDW3_3200_33_107827

Himel HDW3_3200

گواهینامه هیمل Himel HDW3_3200_3315375_01A

Himel HDW3_3200_01A

Himel HDW3_4000_33_107828

Himel HDW3_4000

گواهینامه هیمل Himel HDW3_4000_3315229_01A

Himel HDW3_4000_01A

گواهینامه هیمل Himel HDW3_6300_33_107829

Himel HDW3_6300

گواهینامه هیمل Himel HDW3_6300_3315230_01A

Himel HDW3_6300_01A

کلید مینیاتوری هیمل

Himel Final Distribution

گواهینامه هیمل Himel HDB6s-1-63-2015

Himel HDB6s-1-63-2015

گواهینامه هیمل Himel HDB3wHN_CE

Himel HDB3wHN_CE

گواهینامه هیمل Himel HDB3wHN_TUV

Himel HDB3wHN_TUV

گواهینامه هیمل Himel HDB3wHN_CB

Himel HDB3wHN_CB

حفاظت نشتی جریان هیمل

Himel Final Distribution

گواهینامه هیمل Himel HDB3VR_CB

Himel HDB3VR_CB

گواهینامه هیمل Himel HDB3VR_TUV

Himel HDB3VR_TUV

گواهینامه هیمل Himel HDB3VR100_CB

Himel HDB3VR100_CB

گواهینامه هیمل Himel HDB3VR100_TUV

Himel HDB3VR100_TUV

کلید کامپکت هیمل

Himel Molded Case Circuit Breaker

گواهینامه هیمل Himel HDM3-100-630

Himel HDM3-100-630

گواهینامه هیمل Himel HDM3-800

Himel HDM3-800

گواهینامه هیمل Himel HDM3_1600

Himel HDM3-1600

کنتاکتور هیمل

Himel Contactor

گواهینامه هیمل Himel HDC3_6~95

Himel HDC3_6~95

گواهینامه هیمل Himel HDC6-115~630

Himel HDC6-115~630

تست E.P.I.L

گواهی‌نامه‌های تست آزمایشگاه مرکز انرژی ایران E.P.I.L

HDB3WN-16A-ALL-TESTS-1

himel HDB3WN 16A ALL TESTS E.P.I.L

 himel HDB3WN-25A-ALL-TESTS-1

HDC3-12A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1

HDC3-12A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1

HDC3-12A-VOLTAGE-TESTS-1 Epil

HDC3-32A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1

HDC3-32A-TEMPERATURE-RGW-1

HDC3-32A-VOLTAGE-TESTS-1

HDC3-32A-VOLTAGE-TESTS-1 EPIL

HDB3WN-16A-ALL-TESTS-1

himel HDB3WN 16A ALL TESTS

 himel HDB3WN-25A-ALL-TESTS-1

HDC3-12A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1

HDC3-12A-TEMPERATURE-RGW1

HDC3-12A-VOLTAGE-TESTS-1

HDC3-32A-TEMPERATURE-RISE-GLOW-WIRE-1

HDC3-32A-TEMPERATURE-RGW-1

HDC3-32A-VOLTAGE-TESTS-1

HDC3-32A-VOLTAGE-TESTS-1