5 سیستم ساختمان پست برق که معمولاً طراحی مناسبی ندارند-پیکربندی ارتینگ پست

ابتدا مقاله زیر را مطالعه فرمایید:

5 سیستم ساختمان پست برق که معمولاً طراحی مناسبی ندارند-بخش اول (روشنایی پست)

2. پیکربندی‌های ارتینگ پست

مشخصات سیستم‌های توزیع AC سرویس‌های فشارضعیف (LV) ساختمان را می‌توان با نوع پیکربندی‌های سیستم ارتینگ مورد استفاده توصیف کرد. ارتینگ مؤثر به دلایل زیر ضروری است:

۱. محافظت از برخورد پوشش بیرونی دستگاه و هادی‌ها به پتانسیلی که با پتانسیل محیط اطراف متفاوت بوده و بسیار خطرناک است. ممکن است حتی در مواردی اختلاف ولتاژ بسیار کوچک باعث ایجاد جرقه شود.

۲. اجازه دادن به جریان کافی برای عبور ایمن به‌منظور کارکرد دستگاه‌های محافظ در شرایط بدون خطر.

این الزام ممکن است با لزوم حفظ پتانسیل‌ها در سطح پایین و محدود کردن روش‌های حفاظتی موجود در تضاد باشد؛ بنابراین، طبق مقررات لازم است که «امپدانس حلقه ارت» سیستم تکمیل‌شده اندازه‌گیری گردد تا اطمینان حاصل شود که عملکرد حفاظتی به خطر نمی‌افتد.

۳. سرکوب گرادیان پتانسیل خطرناک زمین.

روش‌های ارتینگ با یک کدگذاری سه حرفی تعریف می‌شوند

حرف اول وضعیت سیستم تغذیه را در رابطه با زمین تعریف می‌کند:

  • T: سیستم مستقیم زمین‌شده در یک نقطه.
  • I: یا تمام قسمت‌های برق‌دار نسبت به زمین عایق شده‌اند یا یک نقطه از طریق امپدانس به زمین متصل می‌شود.

حرف دوم وضعیت قسمت‌های رسانای در معرض تأسیسات را نسبت به زمین مشخص می‌کند.

  • T: بخش‌های رسانای در معرض دید که مستقیماً به زمین متصل می‌شوند، و مستقل از هر ارتینگ یک نقطه در سیستم تغذیه هستند.
  • N: بخش‌های رسانای در معرض دید که مستقیماً به نقطه ارت‌شده سیستم تغذیه متصل‌اند و معمولاً به نقطه خنثای ترانسفورماتور تغذیه متصل می‌شوند.

حرف سوم آرایش ارتینگ هادی‌های سیستم را مشخص می‌کند.

  • C: هادی‌های خنثی و زمین ترکیبی.
  • S: هادی‌های خنثی و زمین جدا.

پنج ترتیب متداول در شکل 2 نشان داده شده است. سیستم TN-S، با استفاده از هادی‌های خنثی و محافظ جداگانه در سراسر شبکه، روش توصیه‌شده برای تأسیساتِ مناطق خطرناک مانند پست‌های تغذیه کارخانه‌های شیمیایی است.

| 5 سیستم ساختمان پست برق که معمولاً طراحی مناسبی ندارند-پیکربندی ارتینگ پست | Figure 02 | 5 سیستم ساختمان پست برق که معمولاً طراحی مناسبی ندارند-پیکربندی ارتینگ پست | تازه‌ها | هیمل Himel | نمایندگی هیمل Himel | آماد برق سپهر نماینده هیمل Himel در ایران
شکل ۲. روش‌های ارتینگ

هادی‌های خنثی و محافظ همچنین ممکن است در یک هادی واحد در بخشی از سیستم (TN-C/S) یا در یک هادی واحد در سراسر (TN-C) ترکیب شوند.

در سیستم TT، با فلز در معرض اتصال مستقیم به زمین، کنش سریع حفاظت در برابر نشت زمین حساس ضروری است.

سیستم IT از یک هادی خنثای جداشده از زمین یا هادی زمین‌شده از طریق امپدانس استفاده می‌کند. ممکن است در مدارهای روشنایی با امنیت بالا از این سیستم استفاده شود که در آن اولین خطا توسط یک آشکارساز جریان در ترانسفورماتور خنثی پایش شده و زنگ هشدار را فعال می‌کند. خطای دوم باعث گذر جریان بیشتر می‌شود و تریپ سیستم ترتیب داده می‌شود.

صرف‌نظر از اینکه چه سیستم ارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کارایی آن مؤثر نخواهد بود، مگر اینکه مکرراً بررسی و اطمینان حاصل شود که تمام باندینگ‌ها و اتصالات زمین از نظر مکانیکی قوی و عاری از خوردگی هستند. علاوه بر این، امپدانس زمین باید پایش و ثبت شود تا هرگونه تغییر قابل تشخیص باشد و اقدام مناسب انجام شود.

پایان بخش دوم.

منبع

https://electrical-engineering-portal.com/substation-building-services-that-lack-of-proper-design#heating