عملکرد صنعت برق ایران در 20 سال گذشته

عملکرد صنعت برق ایران در 20 سال گذشته

عملکرد صنعت برق ایران در 20 سال گذشته
عملکرد صنعت برق ایران در 20 سال گذشته

ظرفیت‌های ایران را اگر بخواهیم در حوزه انرژی برشمریم، شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم هم روی زمین، هم بالای زمین و هم زیرزمین، ایران با گستره‌ای از انرژی روبروست که تنها اگر ذهن مدیریتی برای بهره‌گیری از آن وجود داشت، تا این اندازه درگیر بحران انرژی نبودیم.

دکتر هاشم اورعی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران با نگاهی به بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در ایران می‌گوید: کل عملکرد منسوبه انرژی تجدیدپذیر ایران پس از دو دهه باوجود ظرفیت‌های شگرف در حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر، تنها ۹۵۰ مگاوات است. درحالی‌که ظرفیت منسوبه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ۸۵هزار مگاوات است. از نظر مهندسی، وقتی ایران پس از دو دهه، به زیر ۱۰۰۰ مگاوات در مقابل ۸۵هزار مگاوات نرسیده‌ای، یعنی عملکرد صفر.

رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران دو علت را برای عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق برمی‌شمرد: نخست، وزارت نیرو تبدیل به رقیب اصلی بخش خصوصی شده است و دوم، وزارت نیرو به هیچ قانونی پایبند نبوده است.

او هشدار می‌دهد که در چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، پا به میدان نمی‌گذارد.

ایشان سه ویژگی مهم از وضعیت انرژی در ایران را عامل حرکت معکوس کشور در مسیر انرژی جهان دانست؛ ناپایداری و آشفتگی بخش انرژی در کشور، سبد انرژی ناکامل و همچنین سیاست انرژی نامنسجم و نامدون.

منبع

میراث سده – چگونه 100 سال انرژی در ایران سوزانده شد؟