محصول جریان برق

  محصول نحوه نصب

   محصول فاز

   محصول نوع عملکرد دستگاه

    محصول نوع حفـاظت‌

        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 5.5 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 5.5 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 5.5 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Basic هیمل Himel: با هدف کاربری ماشین­‌های ساده در صنایع و سیستم­‌های مدیریت انرژی ساختمان، درایوهای سری Basic قابلیت اطمینان بالا با عملکردی آسان را در طول دوره بهره­‌برداری فراهم می­‌کنند. با توجه به استفاده از متد کنترلی V/F، از کنترل دقیق و مطمئن موتور اطمینان حاصل می­‌گردد. متد کنترل V/f تک فاز از 0.4 تا 2.2…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 4 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 4 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 4 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Basic هیمل Himel: با هدف کاربری ماشین­‌های ساده در صنایع و سیستم­‌های مدیریت انرژی ساختمان، درایوهای سری Basic قابلیت اطمینان بالا با عملکردی آسان را در طول دوره بهره­‌برداری فراهم می­‌کنند. با توجه به استفاده از متد کنترلی V/F، از کنترل دقیق و مطمئن موتور اطمینان حاصل می­‌گردد. متد کنترل V/f تک فاز از 0.4 تا 2.2…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 2.2 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 2.2 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 2.2 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Basic هیمل Himel: با هدف کاربری ماشین­‌های ساده در صنایع و سیستم­‌های مدیریت انرژی ساختمان، درایوهای سری Basic قابلیت اطمینان بالا با عملکردی آسان را در طول دوره بهره­‌برداری فراهم می­‌کنند. با توجه به استفاده از متد کنترلی V/F، از کنترل دقیق و مطمئن موتور اطمینان حاصل می­‌گردد. متد کنترل V/f تک فاز از 0.4 تا 2.2…
        • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 2.2 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 2.2 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 2.2 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Basic هیمل Himel: با هدف کاربری ماشین­‌های ساده در صنایع و سیستم­‌های مدیریت انرژی ساختمان، درایوهای سری Basic قابلیت اطمینان بالا با عملکردی آسان را در طول دوره بهره­‌برداری فراهم می­‌کنند. با توجه به استفاده از متد کنترلی V/F، از کنترل دقیق و مطمئن موتور اطمینان حاصل می­‌گردد. متد کنترل V/f تک فاز از 0.4 تا 2.2…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 1.5 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 1.5 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 1.5 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Basic هیمل Himel: با هدف کاربری ماشین­‌های ساده در صنایع و سیستم­‌های مدیریت انرژی ساختمان، درایوهای سری Basic قابلیت اطمینان بالا با عملکردی آسان را در طول دوره بهره­‌برداری فراهم می­‌کنند. با توجه به استفاده از متد کنترلی V/F، از کنترل دقیق و مطمئن موتور اطمینان حاصل می­‌گردد. متد کنترل V/f تک فاز از 0.4 تا 2.2…
        • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 1.5 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 1.5 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 1.5 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Basic هیمل Himel: با هدف کاربری ماشین­‌های ساده در صنایع و سیستم­‌های مدیریت انرژی ساختمان، درایوهای سری Basic قابلیت اطمینان بالا با عملکردی آسان را در طول دوره بهره­‌برداری فراهم می­‌کنند. با توجه به استفاده از متد کنترلی V/F، از کنترل دقیق و مطمئن موتور اطمینان حاصل می­‌گردد. متد کنترل V/f تک فاز از 0.4 تا 2.2…
        • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 0.75 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 0.75 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) سه‌فاز، توان 0.75 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Basic هیمل Himel: با هدف کاربری ماشین­‌های ساده در صنایع و سیستم­‌های مدیریت انرژی ساختمان، درایوهای سری Basic قابلیت اطمینان بالا با عملکردی آسان را در طول دوره بهره­‌برداری فراهم می­‌کنند. با توجه به استفاده از متد کنترلی V/F، از کنترل دقیق و مطمئن موتور اطمینان حاصل می­‌گردد. متد کنترل V/f تک فاز از 0.4 تا 2.2…
        • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 0.75 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 0.75 کیلووات هیمل
         • درایو (اینورتر) تکفاز به سه‌فاز، توان 0.75 کیلووات هیمل

         • ویژگی درایوهای سری Basic هیمل Himel: با هدف کاربری ماشین­‌های ساده در صنایع و سیستم­‌های مدیریت انرژی ساختمان، درایوهای سری Basic قابلیت اطمینان بالا با عملکردی آسان را در طول دوره بهره­‌برداری فراهم می­‌کنند. با توجه به استفاده از متد کنترلی V/F، از کنترل دقیق و مطمئن موتور اطمینان حاصل می­‌گردد. متد کنترل V/f تک فاز از 0.4 تا 2.2…

        معرفی و آموزش محصولات هیمل Himel

        آماد برق سپهر به عنوان نماینده ی انحصاری هیمل Himel در ایران، همواره خود را متعهد به ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی و به روز در جهت افزایش آگاهی فعالان این حوزه دانسته تا از این طریق گامی در جهت ارتقا این صنعت داشته باشد.